Vastgoedrecht en privaat bouwrecht
 • Nazicht contracten, offertes, facturen, algemene voorwaarden,
 • Betwistingen te kaderen binnen de uitvoering van aannemingsovereenkomsten (prijs, uitvoeringstermijn, …),
 • Aansprakelijkheid van de verschillende bouwactoren (bouwheer, architect, aannemer, onderaannemer),
 • Schade aan derden zoals bijvoorbeeld aan aanpalende gebouwen,…
Verzekeringsrecht
 • Advies en geschillen inzake de verzekering BA bouwwerken en BA na levering, de 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering, de algemenebouwplaatsrisicoverzekering, brandverzekeringen.
 • Bijstand in het geval van vorderingen en aanspraken, expertises en gerechtelijke geschillenbeslechting naar aanleiding van diverse schadegevallen en risico’s.
 • Analyse van verzekeringsrisico’s, polissen en advies over de dekking van verzekeraars.
Verbintenissen- en contractenrecht, koop, woninghuur, handelshuur
 • Nazicht en opstellen contracten en algemene voorwaarden,
 • Geldigheid en gevolgen koop-verkoopovereenkomst (afbreken onderhandelingen, verborgen gebreken,…),
 • Modaliteiten woning- en handelshuur (mogelijkheid beëindiging, verlenging,…),
Goederenrecht, burenhinder en appartementsrecht
 • Hinder uit nabuurschap ingevolge bijvoorbeeld geluidsoverlast, schade aan woningen,…
 • Nazicht en geschillen inzake erfdienstbaarheden, gemene muren, recht van uitweg of doorgang, afstand van aanplantingen, …
 • Advies en geschillen inzake appartementsmede-eigendom zoals beslissingen van de algemene vergadering, aanstelling syndicus, bijdragen in de kosten en lasten van de gemene delen, …
Burgerrechtelijke aansprakelijkheid, schadevergoedings en – verkeersrecht,
 • Afhandeling burgerlijke belangen, begroting lichamelijke schade
 • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid binnen verschillende rechtsdomeinen
 • Strafrechtelijke verdediging in verkeerszaken.