ALGEMENE VOORWAARDEN


Betaling

Staten van kosten en honorarium zijn betaalbaar via onze bankrekening met nummer BE86 0682 4966 0950 met vermelding van de referte. De ereloonstaten zijn contant betaalbaar.

Elke betwisting dient schriftelijk te worden meegedeeld binnen de 7 dagen volgend op de datum van de factuur. Bij afwezigheid van deze mededeling zal de factuur geacht worden te zijn aanvaard. De facturen zijn opeisbaar vanaf de 8de dag na de uitgiftedatum.

Ingeval van laattijdige betaling, zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling,  intrest conform de Wet betreffende de bestrijding van betalingsachterstand van 2 augustus 2002 verschuldigd, of indien deze wet niet van toepassing is, een intrest gelijk aan de wettelijke intrestvoet vermeerderd met 3%. Tevens is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd uit hoofde van buitengerechtelijke aanmaningskosten, administratieve opvolging en debiteurenbeheer, die conventioneel begroot wordt op 10% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 150,00 EUR.


Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Vandeschoor Advocaten is in elk geval beperkt tot het bedrag van de verzekeringsdekking in het kader van haar Verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid afgesloten bij AMLIN INSURANCE tot maximum 2.500.000,00 EUR per schadegeval. Deze beperking geldt voor elke vorm van aansprakelijkheid, zowel contractueel als buitencontractueel, ten aanzien van de cliënt en ten aanzien van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de dienstverlening, het handelen of het verzuim door Vandeschoor Advocaten en/of haar advocaten. Een kopie van de bepalingen van deze beroepsaansprakelijkheidspolis wordt kosteloos en op eerste verzoek aan de cliënt verstrekt.


Witwaswetgeving

In het kader van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, is een advocaat verplicht cliënten, opdrachtgevers en uiteindelijke begunstigden te identificeren.

Ten einde deze wettelijke verplichting na te komen, verbindt u zich ertoe om alle documenten te verstrekken die nodig zijn om de regelgeving na te leven en geeft u de toestemming om deze informatie op te slaan in een specifieke databank. Dit doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor Vandeschoor Advocaten om onderzoeken daaromtrent uit te voeren, zoals het raadplegen van databanken. Elke wijziging in de verstrekte gegevens dient zo spoedig mogelijk schriftelijk gemeld te worden aan Vandeschoor Advocaten.

Indien Vandeschoor Advocaten namens u beroep doet op dienstverleners die aan dezelfde of gelijkaardige verplichtingen zijn onderworpen (notarissen, boekhouders, …) machtigt u  Advocatenkantoor Vandeschoor om de informatie waarover zij beschikt te delen met deze dienstverleners.


Gegevensbescherming

Advocatenkantoor Vandeschoor verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van cliënten in het kader van haar diensten (rechtsgronden: uitvoering overeenkomst, wettelijke verplichting en/of gerechtvaardigd belang). Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven en bewaard voor zover en zo lang noodzakelijk voor deze doeleinden. De cliënt heeft recht op inzage, verbetering, gegevenswissing en bezwaar, evenals om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. De cliënt draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij bezorgt en verbindt er zich toe de AVG na te leven ten aanzien van de personen van wie hij persoonsgegevens overmaakt, evenals met betrekking tot persoonsgegevens die hij van Vandeschoor Advocaten en haar medewerkers zou ontvangen.

Wanneer uw dossier is afgesloten, zal het kantoor het dossier gedurende vijf jaar archiveren, waarna het vernietigd zal worden, behoudens uitdrukkelijk tegenbericht.


Herroeping

Eens de overeenkomst tot dienstverlening is afgesloten, heeft de consument steeds het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Bijlage 1 van boek VI van het Wetboek economisch recht bevat modelinstructies voor herroeping (https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2013122123&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#LNK0007).

 Bijlage 2 van boek XIV bevat het modelformulier voor herroeping (https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf).


Beroepsregels en gedragscodes

Als advocaten aan de balie van Gent voldoen wij aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en de Nationale Orde. Voor verdere informatie of klachten kunt u contact opnemen via de verstrekte coördinaten of op de websites www.advocaat.be, www.balie-gent.be.


Bevoegdheid

De relatie tussen Vandeschoor Advocaten en de cliënt wordt beheerst door Belgisch recht. In geval van betwisting zijn de rechtbanken en hoven van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent alleen en exclusief bevoegd.